2020/06/11    HYDRO G PRO시리즈 무상보증내 1:1 새제품교환 정책 변경안내
2020/04/29    무소음 모드가 개선된 Hydro G PRO 시리즈 출시 및 교환안내FSP TWINS 700W ATX Redundant
규격 PS2 ATX 12V Redundant
DC OUTPUT +3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
20A 20A 51A 0.5A 3A


 FSP TWINS 700W ATX Redundant 출시일 : 2018-04-09 14:34:59